Privacyverklaring

Privacyverklaring Bart Flos Veranderadvies

Wilt u de privacyverklaring van Bart Flos Veranderadvies in pdf-formaat downloaden? Klik dan hier:

Privacyverklaring Bart Flos Veranderadvies

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Bart Flos Veranderadvies geleverde producten en diensten.

Bart Flos Veranderadvies, gevestigd te Broederwal 81 | De Veste – Brandevoort | 5708 ZT Helmond, waarvan de leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52372545, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Bart Flos Veranderadvies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bart Flos Veranderadvies van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bart Flos Veranderadvies in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

2 Verwerkt Bart Flos Veranderadvies ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische afkomst. Bart Flos Veranderadvies verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

3 Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Bart Flos Veranderadvies, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Bart Flos Veranderadvies. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Bart Flos Veranderadvies. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

4 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bart Flos Veranderadvies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bart Flos Veranderadvies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

5 Hoe lang we gegevens bewaren
Bart Flos Veranderadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6 Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Bart Flos Veranderadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7 In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Bart Flos Veranderadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@bartflosveranderadvies.nl. Verwijdering van uw persoonsgegevens heeft mogelijke gevolgen voor de aard en de uitvoering van de dienstverlening van Bart Flos Veranderadvies.

9 Beveiliging
Bart Flos Veranderadvies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bart Flos Veranderadvies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Bart Flos Veranderadvies toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval Bart Flos Veranderadvies gebruik maakt van de diensten van derden, zal Bart Flos Veranderadvies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U vindt alle relevante contactgegevens van Bart Flos Veranderadvies op de betreffende website(s) onder ‘contact’.

10 Uw privacy-rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Bart Flos Veranderadvies u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@bartflosveranderadvies.nl. Verwijdering van uw persoonsgegevens heeft mogelijke gevolgen voor de aard en de uitvoering van de dienstverlening van Bart Flos Veranderadvies.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@bartflosveranderadvies.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018.

Wilt u de privacyverklaring van Bart Flos Veranderadvies in pdf-formaat downloaden? Klik dan hier:

Privacyverklaring Bart Flos Veranderadvies