Leiderschapsadvies

Leiderschap en verandering

Het Anti-klaagboek - CoverLeiders sturen en organiseren. Organiseren betekent veranderen. Veranderen betekent organiseren. Vanaf het moment dat samenwerking ontstaat is het aan verandering onderhevig. Niemand ontkomt aan verandering. Mensen willen best veranderen maar niet veranderd wórden. Het is aan de leider om ze het gevoel te geven dat ze niet geduwd of getrokken worden maar zélf meebewegen.

De aanpak van Bart Flos Veranderadvies op het enorm uitgestrekte terrein van Leiderschapsadvies speelt zich af in de periferie van het door u zelf gekozen verandertraject en richt zich in essentie op de volgende aspecten:

(Met ‘leiders’ wordt bedoeld het geheel aan management en leiderschap in uw organisatie: van teamleiders tot projectleiders, van bedrijfsleiders tot afdelingsmanagers en van middenkader tot managementteam)

1 Leiders en volgers: een evolutionaire geschiedenisles

Er is enorm veel geschreven over leiderschap en er zal nog veel meer worden geschreven over leiderschap. Leiderschapsadvies moet helder en praktisch toepasbaar zijn. Leiders en volgers ontstaan vanuit een proces van natuurlijke evolutie. Hedendaags leiderschap draagt daar de sporen van. De kunst is hier in de praktijk zelfbewust mee om te gaan. Dat kan door de ontstaansgeschiedenis van leiderschap te (h)erkennen en vervolgens doelmatig te gebruiken.

2 Over leiderschapschaarste ©, leiderschapsdetectie ©, leiderschapsdistributie ©, leiderschapskoestering © en leiderschapsintegriteit ©

Rekening houdend met de de natuurlijke evolutie en doorontwikkeling van leiderschap kun je je afvragen waar de grondoorzaken liggen van falend leiderschap. Leer dat erkenning van de verschijnselen leiderschapschaarste ©, leiderschapsdetectie ©, leiderschapsdistributie ©, leiderschapskoestering © en leiderschapsintegriteit © leidt tot betere leiderschapsontwikkeling. Kijk op een frisse nieuwe manier naar de effecten van de door u gekozen leiders op de organisatie als geheel.

Het Anti-sleurboek HD-cover3 Hoe de hoofdzonden van de mens ons leiderschap beinvloeden

Een leider is ook maar een mens. Maar pas op: arrogantie, hebzucht, machtswellust, afgunst, vraatzucht, woede en/of (!) luiheid bedreigen de integriteit van iedere leider. Hoe voorkom je dat de leiders in je organisatie zich laten verleiden tot zaken die het grotere goed nauwelijks nog dienen? Hoe ontmasker je de leider die er handig in is geworden de hoofdzonden in chaos te maskeren?

4 Zin en onzin van assessments en leiderschapsontwikkeling

Een falend aannamebeleid zet de sluizen open voor zwak leiderschap. Zwak leiderschap op strategische plekken bevordert erosie van de bedrijfsdoelen. Iedereen solliciteren op zijn eigen functie? Wellicht. Iedereen op assessment? Wellicht. Leer hoe je zwak leiderschap op natuurlijke wijze aan de kaak stelt en hoe je kunt aanscherpen, bijstellen, omscholen, herdistribueren dan wel ‘heroverwegen’.

5 Leiderschap, hiërarchie en de chain of command

Hiërarchieën ontstaan op natuurlijke wijze. Zet een willekeurige groep mensen bij elkaar in een benarde situatie en er ontstaat direct een natuurlijke hierachie van leiders en volgers. Egocentrisme, egoïsme, empathie en altruïsme mengen zich onvermijdelijk in het geheel. Maar hoe maak je nou handig gebruik van een (formele of informele) chain of command om waarlijk leiderschap te toetsen? Waar zit het verborgen leiderschapstalent?

Het perfecte project - front cover6 Leiderschap en bedrijfsvolwassenheid (maturity)

Wat is de relatie tussen het volwassenheidsniveau (maturity level) van de leider en dat van het samenwerkingsverband waarin deze opereert? Kan iedereen dan wel iedere organisatorische entiteit het maximale volwassenheidsniveau bereiken? Hoe beïnvloedt de (zwakke) leider de (sterke) organisatie en omgekeerd? Leer over de kritische grenzen van volwassenheid en hoe de zwaartekracht invloed heeft op het volwassenheidsmodel.

7 Overeenstemming, toewijding en investering

De mens in de organisatie wordt ondergedompeld in structuren, processen en communicatiestromen. De leider dient zich bewust te zijn van de principes rondom overeenstemming, toewijding en investering. Zijn het alleen maar mooie woorden of betekenen ze ook werkelijk wat? En hoe toets je dat aan de realiteit? Leer dat het overeenstemmingsprincipe ©, het toewijdingsprincipe © en het investeringsprincipe © aan de basis liggen van leiderschapsintegriteit.

7 Het ABC van de stijglijn

Stilstand is achteruitgang. De stijgende lijn van concrete oplossingen  voor uw leiderschapsproblemen komen in drieën: assessment, beleid en crisismanagement. Met een leiderschapsassessment stelt u het aanwezige en toekomstige leiderschapspotentieel vast. Met een werkbaar leiderschapsbeleid ontwikkelt u  werving en selectie, hire & fire, De kenniskermis - Front cover JPEGbonus & malus en een overzichtelijke opleidingsstrategie. Met crisismanagement tenslotte anticipeert u op onvermijdelijke problemen door een rampenplan tot in detail uit te werken: van major incident tot worst case scenario.

De hand in eigen boezem

Bart Flos Veranderadvies laat u de hand in de eigen leiderschapsboezem steken en helpt u om de belemmeringen die zwak leiderschap veroorzaken te (h)erkennen en weg te nemen. Samen kijken we naar de effecten van het huidige leiderschap in uw organisatie, de distributie van de leiders (de managers t.o.v. de medewerkers) en de mogelijke schaarste t.o.v. het gewenst leiderschap (management development en aannamebeleid). Daarnaast bepalen we gezamenlijk welk tijdsplaatje daar bij hoort: wat moet nu meteen, wat moet er zo snel mogelijk achter aan en wat kan nog wel even wachten.

Coachen binnen de verandering

Leiderschapsadvies kan ten allen tijde gecombineerd worden met coach-trajecten. Als groepen mensen gezamenlijk een verandering ondergaan zoeken individuen zelf een plaats BlijvendBeklijven Solo_Bart_2a_SO Foto Peter Kasbergen br-bb-0005-Edit (533x800)in de nieuws uitgangssituatie. Zo ook de leiders in uw organisatie. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Persoonlijke begeleiding is dan de beste manier om de twijfelende leider niet aan de verandering te verliezen. Voor meer informatie over welke diensten Bart Flos Veranderadvies biedt op het gebied van coaching gaat u naar het desbetreffende menu hierboven.

Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

  • Leiderschapsprofiel van de organisatie: functionerend leiderschap, groeipotentie aankomende leiders, ontwikkeling, herdistributie en aannamebeleid
  • Checklist voor het herkennen van leiderschapspotentieel en het herevalueren van bestaande leiderschapsposities in lijn met het HR-beleid

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw wensen in relatie tot uw specifieke organisatie, branche en leiderschapsproblematiek . Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.